futur simple
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 18650 visits
serwiszglossie
downloads
 

 tematy futur simple

accueillir przyjmować gościć accueiller

acheter kupować achèter

appeler wołać, dzwonić appeller

apprendre uczyć się apprendr

attendre czekać attendr

avoir mieć aur

aller iść ir

boire pić boir

comprendre rozumieć comprendr

connaître znać connaîtr

courir biegać courr

descendre schodzić, wysiadać descendr

devenir stawać się deviendr

devoir musieć devr

dire powiedzieć dir

écrire pisać écrir

entendre słyszeć entendr

envoyer wysyłać enverr

être być ser

faire robić fer

il pleut pada deszcz il pleuvra

il faut trzeba, należy il faudra

jeter rzucać jetter

lever wstawać lèver

lire czytać lir

mourir umierać mourr

obtenir otrzymywać obtiendr

partir wyjeżdżać  partir

pouvoir móc pourr

prendre brać prendr

prévoir przewidzieć prévoir

promener spacerować promèner

recevoir otrzymać recevr

revenir wracać reviendr

répondre odpowiadać répondr

savoir wiedzieć, potrafić saur

sortir wychodzić sortir

tenir trzymać tiendr

venir przybywać viendr

voir widzieć verr

vouloir chcieć voudr

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 18650 visits