PASSIF
      | modyf: Dawid Bielawski 2016-01-29, 15:12 | 35770 visits
serwiszglossie

LE PASSIF -  STRONA BIERNA   

Stronę bierną w języku francuskim tworzymy, podobnie jak w języku polskim, odmieniając czasownik posiłkowy être i dodając imiesłów czasu przeszłego (zgodny z rodzajem i liczbą).

Stronę bierną tworzą czasowniki zawierające COD czyli dopełnienie bliższe.

 

TWORZENIE IMIESŁOWU CZASU PRZESZŁEGO

 

1.Czasowniki grupy I.

Tworząc imiesłów od regularnych czasowników grupy I, zamieniamy końcówkę czasownika  -er, na –é.

Np. visiter – visité

       parler - parlé

 

2. Czasowniki grupy II

Aby utworzyć imiesłów od czasowników z tej grupy, zmieniamy ich końcówkę, odrzucając   r.

Np. finir – fini

      choisir – choisi

 

3. Czasowniki grupy III

Są to czasowniki nieregularne.

 

IMIESŁOWY  NIEREGULARNE

 

être (być)

été

avoir (mieć)

eu

attendre (czekać)

attendu

entendre (słyszeć)

entendu

faire (robić)

fait

lire (czytać)

lu

savoir (wiedzieć)

su

voir (widzieć)

vu

vendre (sprzedawać)

vendu

boire (pić)

bu

pouvoir (móc)

pu

vouloir (chcieć)

voulu

devoir (musieć)

du

sentir ( czuć)

senti

dire (mówić)

dit

prendre (brać)

pris

comprendre ( rozumieć)

compris

apprendre (uczyć się)

appris

écrire (pisać)

écrit

connaître (znać)

connu

asseoir (usiąść)

assis

dormir ( spać)

dormi

découvrir (odkrywać)

découvert

offrir (ofiarować)

offert

ouvrir

ouvert

 

 

TWORZENIE STRONY BIERNEJ W POSZCZEGÓLNYCH CZASACH.

 

1. Passé compossé

Tworząc stronę bierną w czasie p.c. dodajemy do podmiotu odmieniony czasownik posiłkowy être ( w l. p. – a  été , w l. mn. – ont été) oraz imiesłów czasu przeszłego. np.

 Kolumb a découvert l’Amérique.( Kolumb odkrył Amerykę) è L’Amérique a été découverte par Kolumb (Ameryka została odkryta przez Kolumba).

On a construit ces maisons au XIXe s. ( zbudowano  te domy w XIX wieku.) è Ces maisons ont été construites au XIXe s. (Domy zostały zbudowane w XIX wieku.

2. L’imparfait

 Aby utworzyć w tym czasie stronę bierną należy dodać do podmiotu était (l. p.) lub étaient (l. mn.) oraz imiesłów. Np.

La police recherchait ces voleur. ( Policja szukała złodzieja.) è Ces voleur était recherché par la police. ( Złodziej był szukany przez policję. )

3. Passé récent

Tworząc stronę bierną czasu p.r., dodajemy do podmiotu vient d’être ( l. p.) lub viennent d’être (l. mn.) oraz imiesłów czasu przeszłego. np.

Je viens denvoyer cette lettre. è Cette lettre vient d’être envoyée par moi.

4. Futur proche

Tworząc stronę bierną czasu f.p., dodajemy do podmiotu va être ( l. p.) lub vont être (l. mn.) oraz imiesłów czasu przeszłego. np.

Les lycéens vont organiser la fête de 3mai. (Licealiści zorganizują święto 3 Maja.) è La fête de 3mai va être organiseé par les lycéens. ( Święto 3 Maja zostanie zorganizowane przez licealistów.)

5. Futur Simple

Strona bierna w czasie f.s. tworzona jest przez dodanie do podmiotu sera (l.p.) lub seront (l. mn.) i imiesłowu. np.

Nous visiterons la vieille ville. ( Zwiedzimy stare miasto.) è La vieille ville sera visitée par nous.  ( Stare miasto będzie zwiedzane przez nas.)

6. Présent

Czas teraźniejszy w stronie biernej składa się z podmiotu oraz odmienionego czasownika być ( l. p. – est , l. mn. – sont) i imiesłowu czasu przeszłego. np.

Je lis ce livre. (Czytam książkę.) è Ce livre est lu par moi. ( Ta książka jest czytana przez mnie.)

Wykonawcę czynności w stronie biernej wprowadzamy za pomocą przyimka par.

OPRACOWAŁA MARTYNA ŻYLIS

 

 

 

 

 

 
do g�ry | utworzy�: Dawid Bielawski | modyf: Dawid Bielawski 2016-01-29, 15:12 | 35770 visits